مداوم های موجود

شورای سیاست گذاری و نوآوری آموزش

 • دبیر: [حسن , Hasan] [ابراهیمی , Ebrahimi]
 • دبیر: مريم غاضري

شورای آموزشی دانشگاه

 • مسئول: [حسن , Hasan] [ابراهیمی , Ebrahimi]
 • مسئول: [سیدحسین , Seyed hossein ] [حسینی , Hosseini]
 • مسئول: مريم غاضري

آیین نامه ها و بخشنامه ها

 • دبیر: [حسن , Hasan] [ابراهیمی , Ebrahimi]
 • دبیر: [نرگس, narges] [دانسفهانی , danesfehani]
 • دبیر: [ناهید, Nahid] [محمدزاده پارچین , Mohammad Zadeh Parchin]
 • دبیر: [فاطمه , Fatemeh] [مرادی , Moradi]
 • دبیر: سهیلا خوئینی
 • دبیر: امیر صفری

پرونده های تحت بررسی توسط متخصصین

 • دبیر: [نرگس, narges] [دانسفهانی , danesfehani]
 • دبیر: [ناهید, Nahid] [محمدزاده پارچین , Mohammad Zadeh Parchin]
 • دبیر: [فاطمه , Fatemeh] [مرادی , Moradi]
 • دبیر: امیر صفری

هیات امنا دانشگاه تهران

 • دبیر: [نرگس, narges] [دانسفهانی , danesfehani]
 • دبیر: [ناهید, Nahid] [محمدزاده پارچین , Mohammad Zadeh Parchin]
 • دبیر: [فاطمه , Fatemeh] [مرادی , Moradi]
 • دبیر: سهیلا خوئینی
 • دبیر: امیر صفری

کمیته منتخب شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه

 • مسئول: [مریم , Maryam] [امیری , Amiri]
 • مسئول: [مریم , Maryam ] [غاضری , Ghazeri ]
 • مسئول: [نیوشا, Niousha] [مهربان راد, Mehraban Rad]

جلسات هیات اجرایی جذب دانشگاه

 • مسئول دبیرخانه: [نرگس, narges] [دانسفهانی , danesfehani]
 • مسئول دبیرخانه: [ رضوان , Rezvan ] [غلامی حسین آبادی , Gholami hosein abadi]
 • مسئول دبیرخانه: [محمدرضا, Mohammad reza] [قربانی طرقی , Ghorbani torghi]
 • مسئول دبیرخانه: [ناهید, Nahid] [محمدزاده پارچین , Mohammad Zadeh Parchin]
 • مسئول دبیرخانه: [فاطمه , Fatemeh] [مرادی , Moradi]
 • مسئول دبیرخانه: سیما سالور

شورای سیاستگذاری و نوآوری آموزشی دانشگاه

 • مسئول: [مریم , Maryam] [امیری , Amiri]
 • مسئول: [اعظم السادات , Azam sadat] [حسینی , Hoseini]
 • مسئول: [مریم , Maryam ] [غاضری , Ghazeri ]
 • مسئول: سهیلا خوئینی

هیات ممیزه دانشگاه

 • مسئول دبیرخانه: [نرگس, narges] [دانسفهانی , danesfehani]
 • مسئول دبیرخانه: [ناهید, Nahid] [محمدزاده پارچین , Mohammad Zadeh Parchin]
 • مسئول دبیرخانه: [فاطمه , Fatemeh] [مرادی , Moradi]
 • مسئول دبیرخانه: [نصیرالدین , Nasir Al Din] [کاظمی حقیقی, Kazemi Haghighi]
 • مسئول دبیرخانه: سهیلا خوئینی
 • مسئول دبیرخانه: امیر صفری