مداوم های موجود

آزمون زندگي امام رضا عليه السلام

  • مسئول: محمدرضا رضوان طلب

کرسی های آزاد اندیشی

  • مسئول: امید تورانی

کار گروه ترویج اخلاق حرفه ای

  • دبیر: [محمدعلی, Mohammad Ali] [زارع چاهوکی, Zare Chahouki]