اتاق های مجازی دانشکده ها / پردیس ها


مداوم های موجود

فریده بهرامی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

حسین لطفیی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

سید مهدی ناظری

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

نرجش باباریع

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

علیرضا نفیسی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

رضا پاینده

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

علی کریمی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

علیرضا میرزائی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

حمیدرضا پناهیان

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

فاطمه چاپلقی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

حسین کرمی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

عماد مددی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

علی زمانیان

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

سیده نسیم السادات

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

دفاع

 • استاد: مهران سعادتی

مهدی رضایی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

سمیرا علوی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

زیبا خاشعی ورنامخواستی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

رامین کاشف آذر

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

منصوره عرب خراسانی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری