اتاق های مجازی دانشکده ها / پردیس ها


مداوم های موجود

معصومه هاشمی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

علی کاظمی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

سارا رضایی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

ابوالفضل غفاری

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

محمدجوادشبانکاره

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

محدثه سبز علی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

بیتا عامری

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

زینب شاهسنایی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

حمزه عیسی زاده

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

کاوه فرجی گوگردچی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

سیما صدیقی گاریز

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

فاطمه حبیبی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

حجت شیخی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

امیر محمد باقری راد به شماره دانشجوئی 220796001

 • استاد: علی اصغر ابراهیمی کوشا

مرتضی عطیفه به شماره دانشجوئی 220796006

 • استاد: علی اصغر ابراهیمی کوشا

سمیه قاسمی دوداره به شماره دانشجوئی 220792070

 • استاد: علی اصغر ابراهیمی کوشا

رضوان جعفر نژاد

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

دکتر حمیدی زاده

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

علیرضا اکبری

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

غلامرضا گودرزی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری