اتاق های مجازی دانشکده ها / پردیس ها


مداوم های موجود

علی افروزنیا

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

سید محمد طغرا

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

فهیمه نوروززاده قالهر

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

یعقوب ممبینی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

عبدالحمید اعتمادی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

برزین جعفر تاش

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

سعید توکلیان

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

مهدی هدائی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

نوشین کبیری

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

حمیدرضاپروازی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

مهسا ساعی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

فهیمه نوروززاده قالهر

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

جلسه دفاع آقای محراب اسمعیلی

 • استاد: رضا آزادواری

جلسه دفاع آقای بهروز گل حسن

 • استاد: رضا آزادواری

سیدمحمدعلی شریعت زاده

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

یعقوب ممبینی

 • استاد: مصطفی اکبر طجری

دانشكده مديريت

 • استاد: [منصور, Mansour] [توکلی نیا, Tavakolinia]