اتاق های مجازی دانشکده ها / پردیس ها


مداوم های موجود

اتاق رابطین دانشکده ها / پردیس ها

  • دبیر: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]
  • دبیر: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

جلسه دفاع سید امید فاطمی

  • استاد: امیرعلی دادرس