مداوم های موجود

استقرار سامانه ديوان در دانشگاه تهران

 • مدرس: [زهرا, Zahra] [عباسعلي , Abbasali]
 • مدرس: فائزه افتخار
 • مدرس: سهیلا خوئینی
 • مدرس: مدیر سامانه

درخواست کیان و همفکری

 • دبیر: حسین شفیعی
 • دبیر: مهران پورعلي

اتاق مجازی شورای حکمرانی فناوری اطلاعات

 • مسئول: -- --
 • مسئول: مهسا خوشکار
 • مسئول: تورج خيراتي كازروني
 • مسئول: مهسا قره داغی
 • مسئول: حمیده قهرمانی
 • مسئول: حيدر پرماه