مداوم های موجود

دبیرخانه شورای حکمرانی فناوری اطلاعات

  • دبیر: مهسا خوشکار
  • دبیر: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)

اتاق مجازی شورای حکمرانی فناوری اطلاعات

  • مسئول: مهسا خوشکار
  • مسئول: تورج خيراتي كازروني
  • مسئول: سيد اميد فاطمي(رئيس مرکز)