مداوم های موجود

آرشيو خاطرات دانش آموختگان به صورت ويدئويي

 • دبیر: [امیرمحمد, Amir Mohammad] [یزدی, Yazdi]
 • دبیر: فرزاد آيت اله زاده شيرازي
 • دبیر: سعید تربتی
 • دبیر: رضا کریم زاده

آزمون من

 • استاد: مهدی امیری

اتاق تعامل اساتید تولید کننده محتوای الکترونيکي

 • مسئول: -- --
 • مسئول: Omid Fatemi
 • مسئول: [پریسا, parisa] [نقی خانی, naghikhani]
 • مسئول: حمیدرضا رهبر
 • مسئول: کاترين رياضي
 • مسئول: یونس کرامتی

اداره كل بودجه و اعتبارات دانشگاه تهران

 • دبیر: [مالک , Malek] [شمسی جامخانه , Shamsi jamkhaneh]
 • دبیر: پدرام رضایی

پشتیبانی سرور وینو

 • استاد: -- --
 • استاد: [بهنام, Behnam] [خدابنده لو, Khoda Bandehloo]
 • استاد: [میثم, Meysam] [زارع زاده مهریزی, Zarezadeh Mehrizi]
 • استاد: [حسین, hosein] [شفیعی, shafiei]
 • استاد: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]
 • استاد: [زهرا, Zahra] [عباسعلي , Abbasali]
 • استاد: زهرا عباسعلي

درخواست استفاده از دفتر مجازی (وبینار)

 • مسئول: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]
 • مسئول: [سعیده , Saeide] [منصوری , Mansouri]
 • مسئول: [پریسا, parisa] [نقی خانی, naghikhani]
 • مسئول: اعظم نجفی طرقي

دوره مقاله نویسی-پردیس فارابی

 • استاد: [علی , ali] [حمیدی زاده, hamidi zadeh]
 • استاد: [ابوالفضل, abolfazl] [حیدرزاده, heydar zade]
 • استاد: سلمان بابایی

شورای برنامه ریزی، گسترش و نظارت آموزشی دانشگاه

 • راهبر: [مریم , Maryam] [امیری , Amiri]
 • راهبر: [مریم , Maryam ] [غاضری , Ghazeri ]