مداوم های موجود

اتاق همفکری و ارتباط بین دبیران کارگروه ها

  • دبیر: [عبدالمجید, Abdol majid] [اسکندری , Eskandari]
  • دبیر: [سیروس, cyrus] [زمانی, zamani]
  • دبیر: [سیدحسن , Seyed Hasan] [زهرائی , Zahraei]
  • دبیر: [محمدحسین , Mohammad hosein ] [صراف زاده, Saraf zadeh]
  • دبیر: [فرخ, Farokh] [عزیزی , Azizi]
  • دبیر: افشين آخوندزاده بستي
  • دبیر: زهرا امام جمعه
  • دبیر: محمودرضا دلاور
  • دبیر: محمدباقر قهرماني
  • دبیر: مجيد نيلي احمدآبادي