مداوم های موجود

کارگاه نرم افزار کتابخانه الکترونیک و دیجیتال

  • مسئول: [معصومه , Masoume] [آدینه , Adineh]

کارگاه های کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران

  • مسئول: [معصومه , Masoume] [آدینه , Adineh]

کارگاه آموزشی محصولات (Clarivate (WOS-JCR-ESI

  • استاد: [معصومه , Masoume] [آدینه , Adineh]

نشست تخصصی مطبوعات دوره قاجار

  • مسئول: [معصومه , Masoume] [آدینه , Adineh]

كارگاه تخصصي آشنايي با مارك

  • مسئول کارگاه: [معصومه , Masoume] [آدینه , Adineh]

کارگاه اشپرینگر

  • استاد: [معصومه , Masoume] [آدینه , Adineh]