مداوم های موجود

دفتر مجازي اساتيد در زمان فرجه

 • استاد: Parisa Naghikhani
 • استاد: [امیر علی, amir ali] [صدر دادرس, sadr dadras]
 • استاد: امير علي صدر دادرس

eProject

 • مسئول: نادر حقاني
 • مسئول: پروانه سهرابي عثماونداني

eMag-Kolloq رونوشت 1

 • مدیر: نادر حقاني
 • مدیر: پروانه سهرابي عثماونداني
 • مدیر: ليلا قائم مقامي

GARTA

 • Responsible: نادر حقاني
 • Responsible: پروانه سهرابي عثماونداني

e-TraThOn

 • استاد: نادر حقاني
 • استاد: پروانه سهرابي عثماونداني
 • استاد: ليلا قائم مقامي

e-LangTech

 • استاد: نادر حقاني
 • استاد: پروانه سهرابي عثماونداني
 • استاد: ليلا قائم مقامي

ReCeLLT

 • Responsible: نادر حقاني
 • Responsible: پروانه سهرابي عثماونداني
 • Responsible: محمدهادي ورهرام

e-MeDiUm

 • استاد: نادر حقاني
 • استاد: پروانه سهرابي عثماونداني
 • استاد: ليلا قائم مقامي

YAZFA

 • مدیر: نادر حقاني
 • مدیر: پروانه سهرابي عثماونداني

eMag-Kolloq

 • مدیر: نادر حقاني
 • مدیر: پروانه سهرابي عثماونداني
 • مدیر: ليلا قائم مقامي

کميته آموزش مجازي

 • مسئول: نادر حقاني

اتاق تعامل کارشناسان و مسئولین دوره های مجازی دانشکده ها

 • استاد: مسئول آموزشهاي الکترونيکي دانشكده مديريت بابايي سياهکلرودي
 • استاد: کارشناس امور فني تربيت بدني-آقاي تهران پور
 • استاد: مسئول دوره مجازي- تربيت بدني خانم دارابي
 • استاد: كارشناس فني دانشكده الهيات خانم طالبي
 • استاد: كارشناس امور فني دانشكده زبانها آقاي شكري
 • استاد: كارشناس امور آموزشي دانشكده زبانها مريم دارابي
 • استاد: كارشناس امور فني دانشكده محيط زيست آقاي لطفي
 • استاد: كارشناس امور آموزشي دانشكده معماري خانم اعتمادي
 • استاد: كارشناس فني دانشکده حقوق و علوم سياسي خانم فردحسيني
 • استاد: سید امید فاطمی
 • استاد: کارشناس فومن- خانم ليلا حقيقت
 • استاد: محمد ميره اي
 • استاد: کارشناس امور آموزشي پرديس فارابي-آقاي ناظمي پور
 • استاد: كارشناس فني پرديس كشاورزي - داوود محمدي
 • استاد: كارشناس امور آموزشي پرديس كشاورزي - منيژه عيسائي
 • استاد: کارشناس امور آموزشي کارآفريني خانم امين پور
 • استاد: کارشناس امورفني کارآفريني خانم صفاري

اتاق مجازی دانشكده مهندسي برق و كامپيوتر

 • مسئول انجمن: امير علي صدر دادرس
 • مسئول انجمن: سيد اميد فاطمي
 • مسئول انجمن: مجيد نيلي احمدآبادي

اتاق مجازی شورای دانشگاه تهران

 • دبير شورا: فاطمه آذرتاج
 • دبير شورا: سید امید فاطمی

انجمن آموزش مهندسی ایران

 • استاد: عباس بازرگان هرندي
 • استاد: ليلا شيريان
 • استاد: امير علي صدر دادرس
 • استاد: سید امید فاطمی