مداوم های موجود

گروه تخصصی آموزش های الکترونیکی

 • مسئول گروه: سید امید فاطمی (مرکز یادگیری)

IFST

 • مدیر: نادر حقاني

كميته راهبري شعاع

 • دبیر کمیته: پونه مهرتاش
 • دبیر کمیته: محمدرضا نعمت پور

GITI

 • استاد: نادر حقاني
 • استاد: پروانه سهرابي عثماونداني

كميته ارزيابي كيفيت يادگيري الكترونيكي

 • دبیر کمیته: امير علي صدر دادرس

UTEQ

 • استاد: آرش ايمان پناه
 • استاد: ربابه تاجيک
 • استاد: نادر حقاني
 • استاد: شعله دانشور
 • استاد: پروانه سهرابي عثماونداني
 • استاد: ليلا قائم مقامي
 • استاد: ميترا نوري

کمیته تدوین مقررات آموزش الکترونیکی

 • استاد: [پریسا, parisa] [نقی خانی, naghikhani]
 • استاد: سید امید فاطمی (مرکز یادگیری)