این سامانه با هدف تسهیل فرآیندهای مرتبط با تشکل های دانشجویی ایجاد شده است.


مداوم های موجود

نشریات دانشجویی

  • استاد: [محمدعلی, Mohammad Ali] [زارع چاهوکی, Zare Chahouki]

کانون های فرهنگی هنری اجتماعی و دینی

  • استاد: [محمدعلی, Mohammad Ali] [زارع چاهوکی, Zare Chahouki]

معاونت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران

  • استاد: [محمدعلی, Mohammad Ali] [زارع چاهوکی, Zare Chahouki]
  • استاد: معاونت فرهنگي و اجتماعي معاونت فرهنگي و اجتماعي